Vul een zoekwoord in

Gebruikersvoorwaarden

Hét platform waarop consultatievragers en consultatieverleners met elkaar in contact kunnen komen voor samenwerking en consultatie op het gebied van zorg en welzijn.

Gebruiksvoorwaarden Platform 123 consultatie

Het platform is een product van de stichting Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg, gevestigd en kantoorhoudende aan de Stationsweg 46 te (5803 AC) Venray, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41062118.

Artikel 1. Doel platform

Het platform 123 consultatie (hierna te noemen: het platform) heeft tot doel een consultatievrager in contact te laten komen met een consultatieverlener, die deze consultatievrager van dienst kan zijn bij de vraag of het onderwerp dat ten grondslag ligt aan de gewenste consultatie. Het platform heeft daarbij uitsluitend een faciliterende rol.

Artikel 2. Doel gebruikersvoorwaarden

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is het scheppen van duidelijke kaders voor bezoekers van de website www.123consultatie.nl (hierna: de website) en zo onder andere correct gebruik van het platform te bevorderen.

Artikel 3. Toepassingsbereik gebruiksvoorwaarden

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website c.q. het platform.
 • Door de website c.q. het platform te bezoeken gaat de bezoeker akkoord met de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4. Persoonlijk account

 • Het aanmaken van een persoonlijk account is noodzakelijk om van de diensten die het platform aanbiedt gebruik te kunnen maken. Dat wil zeggen, zonder account kan geen consultatie worden gevraagd, noch worden verleend. Bij het aanmaken van het account wordt de persoon gevraagd of hij zich op het platform wenst te registreren als consultatie vragende en/of - verlenende persoon.
 • Een account kan pas worden aangemaakt nadat een overeenkomst is gesloten tussen 123 consultatie en de consultatievrager en/of -verlener.
 • In de situatie als omschreven in het vorige lid heeft consultatievrager op grond van de overeenkomst met 123 consultatie de verplichting alle afspraken en verplichtingen uit deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing te verklaren op de overeenkomst zoals die tussen de organisatie en de consultatie vragende en/of -verlenende persoon zelf geldt. De consultatie vragende en/of -verlenende persoon is daarmee eveneens gebonden aan het bepaalde in de overeenkomst zoals die is gesloten met zijn/haar werkgever, koepel of andere organisatie.
 • De bezoeker die een account wenst aan te maken draagt zorg voor veilige inloggegevens.
 • De bezoeker die een account wenst aan te maken draagt zorg voor het juist en volledig invullen van de gegevens die bij het aanmaken van het account worden gevraagd.

Artikel 5. Gebruik van het platform

 • De bezoeker die een account heeft aangemaakt (hierna: de gebruiker) is verantwoordelijk voor zijn eigen profielpagina en zal de daarop vermelde gegevens actueel houden.
 • Het platform is niet ingericht en bedoeld om tot personen herleidbar (vertrouwelijke) gegevens uit te wisselen. Consultatie geschiedt in de regel anoniem.

Artikel 6. Gedragsregels

Van gebruikers wordt ten minste verwacht

 • Dat zij alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven;
 • Dat zij nauwkeurige informatie aan 123 consultatie verstrekken en deze up-to-date houden;
 • Dat zij hun echte naam gebruiken;
 • Dat zij het platform en de website op een professionele manier gebruiken.

Van gebruikers wordt ten minste verwacht het volgende niet te doen:

 • Een onjuist beeld geven van uw persoonsgegevens;
 • Een profiel/account aanmaken voor iemand anders dan uzelf, anders dan met toestemming van die ander;
 • Het profiel/account van een ander gebruiken of proberen te gebruiken, anders dan met toestemming van die ander;
  • Iets plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code(s) bevat;
  • De broncode, die geen opensourcecode is, aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren, disassembleren, decoderen of anderszins proberen te achterhalen;
 • Toegang tot de website en/of het platform en/of de content daarvan verhuren, leasen, uitleen, verhandelen, (door)verkopen of anderszins te gelde maken;
 • Kennisgevingen over copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten in of op onze website en/of het platform te wijzigen of te verwijderen;
  • Framing, mirroring of anderszins toepassen of op andere wijze het uiterlijk of de werking van de website en/of het platform nabootsen;
  • Een overlay toepassen op de website en/of het platform of hun opmaak anderszins wijzigen;
  • De website en/of het platform gebruiken voor iets waar deze niet voor is bedoeld;
  • Een beveiligingsfunctie van de website en/of het platform overschrijven;
 • De werking van de website en/of het platform manipuleren of onredelijk bijvoorbeeld spam of virussen.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de website en het platform

 • 123 consultatie kan niet garanderen dat de website en het platform ongestoord functioneren. Zij zal haar best doen om deze optimaal te laten functioneren en eventuele gebreken zo goed en spoedig mogelijk op te lossen. Zij kan daar echter niet voor instaan, noch verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het disfunctioneren van de website of het platform.
 • 123 consultatie is niet verplicht content op te slaan of te bewaren, tenzij voor zover vereist is volgens toepasselijke wetgeving of in deze voorwaarden is bepaald. 123 consultatie is geen opslagservice.

Artikel 8. Rechten 123 consultatie

 • 123 consultatie behoudt zich het recht voor om gegevens op haar website en het platform te weigeren, wijzigen en/of te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of (mogelijk) onrechtmatig zijn jegens derden. Een en ander zonder dat dit op enige wijze leidt tot enig recht van de bezoeker c.q. gebruiker op schadevergoeding.
 • Indien naar het oordeel van 123 consultatie sprake is van ongepast en/of incorrect bezoek c.q. gebruik staat het 123 consultatie vrij om zonder voorafgaande aankondiging (tijdelijk) de toegang tot de website en/of het platform te beperken of te ontzeggen, dan wel in geval van een gebruiker zijn/haar account te blokkeren of te verwijderen.

Artikel 9. Privacy

123 consultatie alsook haar bezoekers en gebruikers conformeren zich aan de voor hen geldende wet- en regelgeving omtrent de privacy, waaronder ten minste – maar niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en het platform behoren exclusief toe aan 123 consultatie en/of haar licentiegevers.

Artikel 11. Hyperlinks en cookies

 • De website en het platform kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. 123 consultatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en privacy instellingen van deze andere websites.
 • Het Platform maakt gebruik van cookies.
 • Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website/ het Platform en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Het Platform gebruikt cookies om de instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden. De gebruiker kan deze cookies uitzetten via zijn/haar browser. Via het Platform worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. 123 consultatie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit zijn cookies die bijhouden hoeveel bezoekers een website heeft, hoe vaak ze de website bezoeken of welke pagina ze het liefst bezoeken. Kortom, deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt. In ons geval gebruiken wij de dienst van Google Analytics. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens noch worden zij gebruikt voor commerciële doeleinden anders dan het ondersteunen van het gebruik van de website en het platform.

Artikel 12. Meldingen en kennisgevingen

123 consultatie kan op haar website en/of het platform of via uw e-mail meldingen en kennisgevingen plaatsen. Dat doen wij om u op de hoogte te houden en te brengen over wijzigingen of nieuwe mogelijkheden zoals functionaliteit(en) of wijziging van deze voorwaarden. U kunt aangeven dat u deze berichtgeving niet wenst te ontvangen.

Artikel 13. Disclaimer en aansprakelijkheid

 • 123 consultatie doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van alle stilzwijgende garanties en verklaringen.
 • 123 consultatie is niet verantwoordelijk voor gegevens die door gebruikers/bezoekers via de website en/of het platform worden uitgewisseld. Zij kan niet garanderen dat de gegevens die gebruikers/bezoekers op de website en/of het platform plaatsen, juist en volledig zijn. 123 consultatie is ook niet verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van gegevens, noch voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij of een ander is uitgegaan van, door of namens een gebruiker/bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Bovendien is 123 consultatie niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruikers/bezoekers de website en/of het platform gebruiken/bezoeken.
 • 123 consultatie is niet verantwoordelijk voor, noch kan instaan voor eventuele gevolgen van het disfunctioneren van de website of het platform. Voornoemd disfunctioneren omvat in ieder geval, maar is niet beperkt tot, geheel of gedeeltelijke ontoegankelijkheid (bijvoorbeeld vanwege onderhoud, storing, virussen, trojans of in het geval dat derden de Website en/of en/of de systemen van 123 consultatie en/of het Platform onrechtmatig gebruiken).
 • 123 consultatie is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, én (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van 123 consultatie én (iii) niet sprake is van één of meerdere aansprakelijkheidsuitsluitingen zoals in deze voorwaarden opgenomen.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die een persoon/organisatie jegens 123 consultatie heeft, dienen binnen zes maanden na het moment waarop hij/zij hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door 123 consultatie te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

Artikel 14. Wijziging / vernietiging en nietigheid

 • 123 consultatie is gerechtigd om deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. In geval van gewijzigde voorwaarden draagt 123 consultatie er zorg voor dat gebruikers/bezoekers onverwijld schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte wordt gebracht. Stemt u niet in met de wijzigingen, dan dient u de website en het platform niet langer te gebruiken/bezoeken.
 • In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de bepalingen uit een consultatieverleners- en/of -vragersovereenkomst, prevaleren de bepalingen uit laatstgenoemde overeenkomsten boven de bepalingen uit deze voorwaarden.
 • Vernietiging of nietigheid van een artikel(lid) uit deze voorwaarden laat de rest van deze voorwaarden en eventueel gesloten consultatieverleners- en/of -vragersovereenkomsten onverlet.

Artikel 15. Toepasselijk recht, geschillen

 • Op deze voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, dan wel uit enige nader gesloten met deze voorwaarden samenhangende overeenkomst, alsmede uit geschillen die daarmee samenhangen of daaruit voortvloeien zullen tot de exclusieve bevoegdheid van de be- voegde rechter in het arrondissement Limburg behoren.

Artikel 16. Contact

123 consultatie is te bereiken via de website of per post: 123 consultatie, Stationsweg 46, 5803 AC Venray.

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Aanmelden